25 từ vựng

75 TỪ VỰNG CHUYÊN NGÀNH MARKETING (KÈM PHIÊN ÂM) SIÊU HỮU ÍCH

2016/07/25 TỪ VỰNG blogla

Rất nhiều bạn cứ thấy những list từ dài ngoằng về từ vựng chuyên ngành là lưu về nhưng rồi cũng cất xó, sau một thời gian cố gắng “nhồi nhét” mọi thứ cũng “đâu vào đấy” vì 2 nguyên do: 1. Lối học 1 chiều-chỉ học nhưng không sử dụng-> ngôn ngữ chết 2. Học thuộc mặt chữ, phát âm sai cũng mặc kệ ->khó khăn trong việc sử dụng -> sai lầm 1. Dẹp, dẹp hết cách học sai lầm đó, hãy xác định rằng nếu bạn muốn tiếp cận một từ mới bạn phải luôn nhớ 2 điều: Thực hành thực hành thực hành và thứ hai “Phát âm là thượng sách”, không được bỏ quên phát âm. Language Alive! đã soạn cho các bạn học sinh, sinh viên sẵn 75 từ vựng chuyên ngành Marketing thông dụng kèm phiên âm, mong các bạn áp dụng được vào việc học và công việc thật sự 

 1. Advertising  /ˈæd.və.taɪ.zɪŋ/: Quảng cáo
 2. Auction-type /ˈɑːk.ʃən- taɪp ˈpraɪsɪŋ/: Định giá trên cơ sở đấu giá
 3. Benefit /ˈben.ɪ.fɪt/: Lợi ích
 4. Brand acceptability /brænd əkˌsep.təˈbɪl.ə.ti/: Chấp nhận nhãn hiệu
 5. Brand awareness /brænd əˈweə.nəs/: Nhận thức nhãn hiệu
 6. Brand equity /brænd ˈek.wə.t̬i/: Giá trị nhãn hiệu
 7. Brand loyalty /brænd ˈlɔɪ.əl.t̬i/: Trung thành nhãn hiệu
 8. Brand mark /brænd mɑːrk/: Dấu hiệu của nhãn hiệu
 9. Brand name /brænd neɪm/: Nhãn hiệu/tên hiệu
 10. Brand preference /brænd ˈpref.ər.əns/: Sự ưa thích nhãn hiệu
 11. Break-even point /breɪk-iːvən pɔɪnt/: Điểm hoà vốn
 12. Buyer /ˈbaɪ.ɚ/: Người mua
 13. By-product pricing /ˈbɑɪˌprɑd·əkt ˈpraɪsɪŋ/: Định giá sản phẩm thứ cấp
 14. Captive-product pricing /ˈkæp.tɪv-prɑd·əkt ˈpraɪsɪŋ/: Định giá sản phẩm bắt buộc
 15. Cash discount  /kæʃ ˈdɪs.kaʊnt/: Giảm giá vì trả tiền mặt
 16. Cash rebate /kæʃ ˈriː.beɪt/: Phiếu giảm giá
 17. Channel level /ˈtʃæn.əl ˈlev.əl/: Cấp kênh

  từ vựng
  từ vựng
 18. Channel management /ˈtʃæn.əl ˈmæn.ədʒ.mənt/: Quản trị kênh phân phối
 19. Channels /ˈtʃæn.əlz/: Kênh(phân phối)
 20. Communication channel /kəˌmjuː.nəˈkeɪ.ʃənˈtʃæn.əl/: Kênh truyền thông
 21. Consumer /kənˈsuː.mɚ/: Người tiêu dùng
 22. Copyright /ˈkɑː.pi.raɪt/: Bản quyền
 23. Cost /kɑːst/: Chi Phí
 24. Coverage /ˈkʌv.ər.ɪdʒ/: Mức độ che phủ(kênh phân phối)
 25. Cross elasticity /krɒs i.læsˈtɪs.ə.t̬i/: Co giãn (của cầu) chéo (với sản phẩm thay thế hay bổ sung)
 26. Culture /ˈkʌl.tʃər/: Văn hóa
 27. Customer /ˈkʌs.tə.mər/: Khách hàng
 28. Customer-segment pricing /ˈkʌs.tə.mər-ˈseɡ.mənt ˈpraɪsɪŋ/Định giá theo phân khúc khách hàng
 29. Decider /dɪˈsaɪ.dər/: Người quyết định (trong hành vi mua)
 30. Demand elasticity /dɪˈmænd i.læsˈtɪs.ə.t̬i/: Co giãn của cầu
 31. Demographic environment /ˌdem.əˈɡræf.ɪk ɪnˈvaɪ.rən.mənt/: Yếu tố (môi trường) nhân khẩu học=
 32. Direct marketing /daɪˈrekt ˈmɑːr.kɪ.t̬ɪŋ/: Tiếp thị trực tiếp
 33. Discount /ˈdɪs.kaʊnt/: Giảm giá
 34. Discriminatory pricing /dɪˈskrɪm·ə·nəˌtɔr·i ˈpraɪsɪŋ/: Định giá phân biệt
 35. Distribution channel /ˌdɪs.trɪˈbjuː.ʃən ˈtʃæn.əl/ : Kênh phân phốiDoor-to-door
 36. sales /ˌdɔːr.t̬əˈdɔːr seɪlz/: Bán hàng đến tận nhà
 37. Dutch auction /dʌtʃ ˈɔːk.ʃən/ : Đấu giá kiểu Hà Lan
 38. Early adopter /ˈɜː.li əˈdɒptər/: Nhóm (khách hàng) thích nghi nhanh
 39. Economic environment /iː.kəˈnɑː.mɪk ɪnˈvaɪ.rən.mənt/: Yếu tố (môi trường) kinh tế

  từ vựng
  từ vựng
 40. End-user /ˈend ˌjuː.zər/: Người sử dụng cuối cùng, khách hàng cuối cùng
 41. English auction /ˈɪŋ.ɡlɪʃ ˈɔːk.ʃən/: Đấu giá kiểu Anh
 42. Evaluation of alternatives /ɪˌvæl.juˈeɪ.ʃən əv ɒlˈtɜː.nə.tɪv/: Đánh giá phương án
 43. Exchange /ɪksˈtʃeɪndʒ/: Trao đổi
 44. Exclusive distribution /ɪkˈskluː.sɪv ˌdɪs.trɪˈbjuː.ʃən/: Phân phối độc quyền
 45. Franchising /ˈfræn.tʃaɪz/: Chuyển nhượng đặc quyền kinh tiêu
 46. Functional discount /ˈfʌŋk.ʃən.əl ˈdɪs.kaʊnt/: Giảm giá chức năng
 47. Image pricing /ˈɪm.ɪdʒ ˈpraɪsɪŋ/: Định giá theo hình ảnh
 48. Income elasticity /ˈɪn.kʌm i.læsˈtɪs.ə.t̬i/: Co giãn (của cầu) theo thu nhập
 49. Influencer /ˈɪnfluənsər/: Người ảnh hưởng
 50. Information search /ˌɪn.fəˈmeɪ.ʃən sɜːtʃ/ / : Tìm kiếm thông tin
 51. Initiator /ɪˈnɪʃ.i.eɪ.tər/: Người khởi đầu
 52. Innovator /ˈɪn.ə.veɪ.tər/: Nhóm(khách hàng) đổi mới
 53. Intensive distribution /ɪnˈten.sɪv ˌdɪs.trɪˈbjuː.ʃən/: Phân phối đại trà
 54. Internal record system /ɪnˈtɜː.nəl ˈrek.ɔːd ˈsɪs.təm/Hệ thống thông tin nội bộ
 55. Laggard /ˈlæɡ.əd/: Nhóm ( khách hàng) lạc hậu
 56. Learning curve /ˈlɜː.nɪŋ kɜːv/ : Hiệu ứng thực nghiệm, hiệu ứng kinh nghiệm, hiệu ứng học tập
 57. List price /lɪst praɪs/: Giá niêm yết
 58. Long-run Average Cost – LAC /ˈæv.ər.ɪdʒ/ : Chi phí trung bình trong dài hạn
 59. Loss-leader pricing: Định giá lỗ để kéo khách
 60. Mail questionnaire /meɪl ˌkwes.tʃəˈner/: Phương pháp điều tra bằng bảng câu hỏi gửi thư
 61. Market coverage /ˈmɑːr.kɪt ˈkʌv.ər.ɪdʒ/: Mức độ che phủ thị trường
 62. Marketing /ˈmɑːr.kɪ.t̬ɪŋ/: Tiếp thị
 63. Marketing chanel /ˈmɑːr.kɪ.t̬ɪŋ ˈtʃæn.əl/: Kênh tiếp thị
 64. Marketing concept /ˈmɑːr.kɪ.t̬ɪŋ ˈkɑːn.sept/: Quan điểm thiếp thị
 65. Marketing decision support system /ˈmɑːr.kɪ.t̬ɪŋ dɪˈsɪʒ.ən səˈpɔːrt ˈsɪs.təm/: Hệ thống hỗ trợ ra quyết định
 66. Marketing information system /ˈmɑːr.kɪ.t̬ɪŋ ɪn.fəˈmeɪ.ʃən ˈsɪs.təm/: Hệ thống thông tin tiếp thị
 67. Marketing intelligence /ˈmɑːr.kɪ.t̬ɪŋ ɪnˈtel.ə.dʒəns/: Tình báo tiếp thị
 68. Marketing mix /ˈmɑːr.kɪ.t̬ɪŋ mɪks/: Tiếp thị hỗn hợp
 69. Marketing research /ˈmɑːr.kɪ.t̬ɪŋ ˈriː.sɜːtʃ/: Nghiên cứu tiếp thị
 70. Markup pricing /ˈmɑːrk.ʌp ˈpraɪsɪŋ/: Định giá cộng lời vào chi phí
 71. Mass-customization marketing /mæs kʌs.tə.məˈzeɪ.ʃən ˈmɑːr.kɪ.t̬ɪŋ/: Tiếp thị cá thể hóa theo số đông
 72. Mass-marketing /mæs-ˈmɑːr.kɪ.t̬ɪŋ/: Tiếp thị đại trà
 73. Middle majority /ˈmɪd.əl məˈdʒɑː.rə.t̬i/: Nhóm (khách hàng) số đông
 74. Modified rebuy /ˈmɒdɪfaɪd/: Mua lại có thay đổi
 75. MRO-Maintenance Repair Operating /ˈmeɪn.tən.əns rɪˈper ˈɑː.pə.reɪt/: Sản phẩm công nghiệp thuộc nhóm cung ứng

 

banner

Related Post

nói chuyện với người nước ngoài 2

4 BƯỚC THẬT ĐƠN GIẢN GIÚP BẠN TỰ TIN “TẬP CHÉM GIÓ” VỚI KHÁCH TÂY

hinhconcho

10 LÝ DO KHÓ CƯỠNG GIÚP BẠN TĂNG ĐỘNG LỰC HỌC TIẾNG ANH!

a

9 QUY TẮC TRỌNG ÂM CƠ BẢN “NẰM LÒNG” CỦA CÁC CAO THỦ TIẾNG ANH!

phát âm chuẩn

5 Bí Quyết Để Phát Âm Tiếng Anh Chuẩn Như Người Mỹ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *